תקנון אתר "דרך"

ברוכים הבאים לאתר "דרך" www.derech.co.il להלן "האתר". דף זה מתנה את תנאי השימוש באתר.
אנא קראו את התנאים ביסודיות, זכרו, כי ע"י שימוש באתר הנכם מקבלים וכפופים לתנאים אלו. אם אינכם מקבלים אי אילו מהתנאים המצוינים בזאת, אנא הימנעו משימוש בשירותי האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מדי פעם בפעם את תנאי השימוש באמצעות עדכון דף זה וללא הודעה מראש ו/או הודעה מוקדמת. זכרו כי הנכם כפופים לשינויים אלו, ועל כן מתבקשים לקרוא דף זה באופן קבוע ולעיתים קרובות.
תקנון השימוש מנוסח בלשון זכר לנוחיות בלבד אך מכוון לנשים ולגברים כאחד.

שינויים בתקנון האתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. האתר יעשה מאמץ להודיע למשתמשים מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה באמצעות הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת הרישום או הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך השימוש באתר לאחר השינויים יהווה קבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה, משתמש אשר אי אילו מהתנאים החדשים לא מקובלים עליו מתבקש להימנע משימוש באתר .

הרשמה לשירות.
השימוש בשירותי המערכת ניתנים למשתמשים מורשים בלבד, הנהלת האתר, אם מצאה לנכון, יכולה בכל עת וללא הודעה מוקדמת לחסום משתמש משימוש במערכת. משתמש מורשה הנו משתמש אשר השלים בהצלחה את תהליך הרישום. סיום תהליך הרישום, פירושו : קבלת תנאי השימוש, ומתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
כשימוש משלים לשירותים הרבים שיפתחו בפניך עם סיום תהליך הרישום לאתר, מציע האתר שימוש בתוכנת "דרך המבחנים" הרישום לשירות זה מתבצע בנפרד וכרוך בשליחת הודעת s.m.s,על פי דרישת חברת אורנג',יגבה ממנוי אורנג' תשלום נוסף של 50 אג' בגין שירות  SMS.
כמו כן הרישום לשימוש בתוכנת "דרך המבחנים"  בשיחת טלפון, תשלום בכרטיס אשראי ע"י המשתמש בהתאם למפורסם באתר.
.

פרטים אישיים.
במסגרת ההרשמה יידרשו המשתמשים למסור פרטים אישיים שונים, בהתאם לשירות הנדרש (בין השאר שם מלא, גיל, מין, מספר טלפון, מספר פלאפון, כתובת מגורים, וכתובת דואר אלקטרוני). הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אין המשתמשים חייבים על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו יוגבל השימוש בשירותים הניתנים. המשתמשים מתבקשים לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.
בעת הרישום יתבקשו המשתמשים לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך זיהוי. המשתמשים מתבקשים לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
האתר מאפשר למשתמשים לשנות את הפרטים האישיים ואף למחוק את המידע שנמסר. פעולות אלו תעשינה באמצעות פנייה למערכת האתר דרך "צור קשר".

גיל המשתמשים.
האתר מקבל בברכה משתמשים מכל גיל. היות ובאתרי אינטרנט מכללא ייתכנו תכנים שאינם מתאימים לכל קבוצות הגיל, האתר לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מחשיפה של תכנים לא מתאימים לגילאים תחת גיל 18.

כרטיס משתמש.
האתר מאפשר למשתמשים לפתוח כרטיס משתמש . האתר מסיר מעצמו כל אחריות לגבי כל מקרה שעשוי לנבוע כתוצאה מחשיפת פרטים אלו, לרבות תקלה באתר. המשתמשים נדרשים לגלות אחריות וזהירות לגבי הפרטים והקבצים המוזנים בכרטיס המשתמש.

אבטחת מידע.
א. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו ולכל שימוש שייעשה בחשבונו, בין אם
בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למערכת האתר על כל שימוש לא
מורשה בחשבונו, כדי שמערכת האתר תוכל לנקוט בצעדים הנדרשים להפסקת השימוש האמור.
ב. האתר לא יהיה אחראי על חומר שימחק מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו.
ג. המשתמשים מתבקשים להקפיד ולהחליף את סיסמתם בתדירות גבוהה ככל האפשר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, תוכנות, יישומי מחשב, קוד מחשב, קבצים גרפים, טקסטים, תמונות, גרפיקה, תכנים, קבצי שמע וקבצי וידאו וכל חומר אחר הכלולים בו, הנם קניינם הבלעדי של מערכת האתר. סימנים רשומים אלו וכל חומר אחר מוגנים ע"י זכויות יוצרים וחוקים אחרים בארץ ובעולם. חומרים אלו כוללים חומרים השייכים לצדדים שלישיים והמוחכרים לאתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצדדים שלישיים כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
המשתמש רשאי לצפות ולעשות שימוש בכל החומר באתר לשימושו האישי בלבד, ואינו רשאי לעשות שימוש מסחרי, להפיץ לשכפל, למכור ולהציג בכל אופן בשימוש שאינו אישי אלא באישור מפורש בכתב מאת צוות האתר.
למען הסר ספק, יודגש כי כל מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בעתיד בכל טקסט שיישלח לאתר במסגרת האתר ו\או במסגרת קידום האתר בכל דרך לרבות פרסום, הדפסה, הפצה, הוצאה לאור וכיוצ"ב.

הסרת אחריות.
המשתמש מסכים שהשימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית. המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומסכים כי שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As is). במידה והמשתמש אינו מרוצה מאילו מהחומרים ו\או התכנים המוצגים באתר, מתנאי השימוש או ממדיניות כל שהיא של האתר הוא מתבקש להפסיק מיידית את השימוש באתר.
האתר אינו מתחייב לתוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותיו, ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר או שהאתר הפנה אליו. לרבות מד הדרך. כמו כן לא יהיה האתר אחראי למידע ולתכנים שיתפרסמו בו ע"י צדדים שלישיים לרבות מפרסמים. יחד עם זאת, האתר יסיר מהאתר כל מידע שייראה לו לפי שיקול דעתו הבלעדי לא ראוי או לא חוקי או פוגע בכל דרך אחרת. האתר יעשה מאמץ להודיע למשתמש על הפסקת פעילותו ו\ או הקפאתו אך אינו מתחייב לכך.

למען הסר ספק, האתר אינו מתחייב בכל אופן שהוא לכל תוצאה אשר תושג כתוצאה משמוש בשירותיו.

בכל מיקרה לא יהיה האתר ו\או כל צד שלישי המסונף לאתר אחראי בכל צורה שהיא לנזקים כלשהם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מכוונים, מיוחדים ו\או נזקי הפסד ממון כלשהם כתוצאה משימוש באתר. המשתמש יהיה האחראי היחיד והבלעדי על כל חריגה מתנאי השימוש המפורטים.
אין האתר או מי מעובדיו, צוותו או בעליו מקבל על עצמו אחריות לפעולותיו של כל משתמש ו\או צד שלישי כל שהוא על כל נזקים (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מכוונים, מיוחדים, מקריים או נזקים כספיים שהם) כתוצאה משימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בחומרים באתר בין אם מבוסס על חוזה, תביעה ייצוגית, או כל הסכם חוקי אחר.

שיפוי.
המשתמש מסכים לשפות ולפטור את האתר או מי מהאנשים והחברות הקשורות אליו ועובדיו מכל אחריות בגין תביעה או דרישה לתשלום, כולל תשלום שכר טרחה של עורכי דין והוצאות משפט אשר יידרשו מהאתר ו/או מי מטעמו לשלם לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש האמורים בתקנון זה ע"י המשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זה ע"י משתמש אחר בחשבון המשתמש.

שימושים אסורים.
בכפוף לתנאי השימוש באתר, ייאסר השימוש באתר למטרות לא חוקיות או אסורות. אין לעשות כל שימוש באתר העלול לפגוע, לפגום או להכביד על האתר (לרבות שרתים ומערכות תקשורת המחוברים לאתר) או לפגוע בכל שימוש של משתמש או שירות של האתר.
ייאסר השימוש או הניסיון לקבלת כניסה ללא אישור לשירותי ו\או האתר, לחשבונות המשתמשים או חשבונות אחרים, תיקיות או קבצים בין אם באמצעות גניבת זהות ו\או סיסמא ו\או שם משתמש, פריצה או כל דרך אחרת. ייאסר כל ניסיון לקבלת חומרים או מידע בכל צורה שהיא שלא נעשתה באופן מכוון ע"י האתר.

הסכם שיפוט.
לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה.

שדרוגים ותפעול שוטף.
א.האתר מציע מגוון רחב של כלים ופונקציות לרווחת המשתמשים. האתר יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את
המערכת אך אינו מתחייב לכך
.
ב.האתר רשאי לסגור את המערכת לצורך שדרוגים ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, עיצוב האתר
וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל
טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

ג.האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהיה
חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי
התקשורת של השרת עליו יושב האתר. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כגון עוגמת נפש,
שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

דואר אלקטרוני פנימי וחיצוני ומספרי טלפון וטלפון נייד.
א. כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון והנייד של המשתמש ישמשו את האתר למשלוח כמה סוגים של הודעות –
• הודעות בנוגע לשירות בו נטל המשתמש חלק.
• הודעות כלליות בנוגע לעדכונים ו\או שירותים שונים ו/או מפרסמים שונים באתר.
• אימות פרטים אישיים.

ב. האתר מאפשר שליחת וקבלת הודעות בין המשתמשים (כמו כן בין המשתמשים עצמם). על אף
שהאתר שומר לעצמו את הזכות לנטר הודעות אלו לפי שיקול דעתו לא ישא האתר בכל אחריות לגבי
התכנים או פרטי מידע וכל שימוש בהם. למען הסר ספק, לא ישא האתר באחריות לכל תוצאה
שעשויה להיגרם מכל מסירת מידע אישי (כגון מספר תעודת זהות, מספר טלפון, מספר פלאפון ופקס,
כתובת מגורים או כל מידע אישי אחר) למשתמש אחר .

ג. האתר מפציר במשתמשי האתר להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע למסירת פרטים אישיים לכל משתמש
אחר.

קישורים לאתרים אחרים.
באתר ישנם הפניות וקישורים לאתרים של צד שלישי (להלן- קישורים). קישורים אלו אינם תחת שליטת האתר, והאתר אינו נוטל כל אחריות לגבי תוכנם, לרבות קישורים הנמצאים האתרים אלו. קישור לאתר כלשהוא נעשה לטובת נוחות המשתמשים ואינו מרמז או מצביע על הסכמה עם אי אילו תכני האתר או קשר עם בעליו.

שימוש ב"עוגיות" (cookies) וקבצי לוג (Log)
"עוגייה" ((cookies הנה פיסת מידע הנשמרת בדיסק הקשיח של מחשב המשתמש ומכילה מידע על המשתמש. שימוש ב"עוגיות" לא קשור בכל אופן למידע הניתן לזיהוי במשך השהות באתר. עם סגירת הדפדפן ה"עוגייה" חדלה להתקיים. לדוגמא, המצאות "עוגייה" לאתר עשויה למנוע הקלדה נוספת של הסיסמא, ובכך לאפשר למשתמש חוויית גלישה נעימה יותר באתר. גם משתמשים אשר אינם מאפשרים "עוגיות" במחשבם יכולים ליהנות משירותי האתר, אך ייתכנו שירותים מסוימים שיימנעו ממנו.
האתר משתמש בכתובות הIP בכדי לנתח מגמות, לנטר פעילות הגולשים, לאסוף מידע כללי על מידע אזורי (ללא נתונים ספציפיים) ובכדי למנוע הצבעות כפולות.

קבוצות דיון ופורומים.
כל משתמשי האתר יכולים להשתתף בקבוצות הדיון ובפורומים של האתר. תוכן זה גלוי לציבור, אך הנו בבעלותו הבלעדית של האתר. מפעם לפעם, האתר עשוי להשתמש בחלק או בכל הודעה או מסר של קבוצות הדיון והפורומים למטרות פרסום. במקרה זה לא יפורסמו נתוני המידע האישי של הכותב ו\או הכותבים.
הכותבים בקבוצות הדיון נדרשים לשמור על החוק ולהימנע מפגיעה בקניין רוחני וזכויות יוצרים.


הפרות.
האתר עושה כל שביכולתו לאפשר למשתמשים חווית גלישה נעימה ובטוחה. המשתמשים מתבקשים להודיע למערכת האתר על כל תוכן פוגע, מעליב, בלתי חוקי, או הפרה של תנאי שימוש אלו באמצעות דף "צור קשר"
מערכת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על משתמשי האתר ולוודא שימוש נאות בשירותים המוקצים לחבריו, לחברה ולגולשים בכלל. במידה ומשתמש באתר נתקל בתוכן לא ראוי, לא חוקי, מעליב, פוגע בזכויות יוצרים כל שהם או מהווה הפרה של תנאי שימוש אלו הוא מתבקש להודיע באופן מיידי למערכת האתר בדוא"ל: יש לצרף את הכתובת שלכם או באמצעות לחיצה על "צור קשר". מערכת האתר תשקול בכובד ראש כל פנייה כזו אך אינה מתחייבת להסיר ,להשהות או לנקות כל פעולה שהיא באופן אוטומטי.

פרטיות.
א. עצם השימוש באתר מסמיך את הנהלת האתר למסור פרטים אישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים
לרבות אם תהייה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים
משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש במערכת.
האתר עשוי לגלות מידע אישי של משתמש ספציפי במידה וקיים יסוד להאמין כי גילוי מידע זה הכרחי
למציאת, התקשרות או הבאה לדין של משתמש המפר את תקנון האתר, עובר על החוק או עשוי להפריע או
לפגוע באופן מכוון או מיקרי בזכויות או קינינו של האתר, משתמש באתר או כל אדם או חברה העשויים
להיפגע כתוצאה מפעילות זו.
למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה בו יידרש האתר על-ידי סמכות חוקית כגון בית-משפט, למסור עדות
ו/או כל מידע המצוי ברשותו, ימסור האתר את המידע שהוא חייב למסור על-פי דין.

ב. האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות. למען הסר ספק, אישורך על כך שקראת את התקנון והסכמתך לשליחת הודעות ועדכונים יסמיכו את האתר ויעניקו לו ממך הרשאה להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההרשמה לאתר לצורך שליחת הודעות, לרבות הודעות מסחריות, ועדכונים אליך.   

ג. בכפוף לתנאי האתר, הנך כפוף לתנאי הסודיות והפרטיות. אתה מחויב לכבד את פרטיותם של כל משתמשי
האתר ומבקריו, ולא לגלות כל מידע שהתקבל אודותיהם ללא אישורם המפורש בכתב. ייאסר באופן מפורש
כל שימוש מסחרי, שיווקי, לרבות שליחת מכתבים שלא דרך האתר או שליחת דואר זבל (spam) ללא אישור
מפורש בכתב.

איסוף מידע ושימושו.
האתר אוסף מידע במקומות שונים במערכת. המקומות העיקריים בהם אנו אוספים מידע הם בזמן ההרשמה לאתר וביצירת ועריכת "כרטיס המשתמש" .
בזמן ההרשמה המשתמשים מתבקשים למסור מידע אישי הכולל שם ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, עיר מגורים, מיקוד ועוד. כמו כן במקומות אחרים באתר ייתכן ויידרשו פרטים אישיים נוספים, רישום לאתר הנה הדרך היחידה בה משתמש יכול ליהנות משירותי האתר.
האתר משתמש לעיתים בשירותים הניתנים בידי גוף שלישי בכדי לאפשר שירות יעיל יותר למשתמשי האתר. חלק מהמידע האישי של המשתמשים נאסף באמצעות שירותים הניתנים ע"י גופים אלו. האתר מסיר מעליו כל אחריות לשימוש כל שהוא שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש במידע זה. מערכת האתר קוראת את כל כללי השימוש של שירותים אלו בכדי לוודא את שמירת פרטיות המידע, ומשתמשים המעוניינים בפירוט כללים אלו מתבקשים לפנות למערכת האתר בכדי לקבל פרטים נוספים. ניתן לפנות אל מערכת האתר בשאלה זו ו\או בכל שאלה אחרת בדואר אלקטרוני www.derech.co.il

שת"פ עם עמותת אור ירוק
גולש אשר מאשר בעת ההרשמה לאתר, כי הינו מעוניין ליטול חלק בשת"פ עם עמותת אור ירוק - מאשר להעביר את פרטיו האישיים שנמסרו בעת ההרשמה לאתר לעמותת אור ירוק לצורך פעילותם לטובת שינוי תרבות הנהיגה בישראל.  

הטבות.
מעת לעת ינתנו באמצעות אתר דרך הטבות שוות. לצורך קבלת ההטבות תידרש/י לממלא פרטים אישיים אשר יועברו ישירות לנותן ההטבה. מובהר בזאת כי מלוי הפרטיים האישיים בלחיצה על כפתור "ממש הטבה" מהווה את הסכמתך לשליחת הפרטים האישיים לנותן ההטבה, עוד מובהר כי במידה ולא יהיה ברצונך לקבל את ההטבות הדבר לא יפגע בפעילותך באתר דרך, כמו כן אתר דרך לא יהיה אחראי על אופן השימוש בפרטיך האיישים על ידי נותן ההטבה ו או על מימוש / טיב ההטבה.

הפסקת פעילות האתר.
האתר שומר לעצמו הזכות לבטל הסכם שימוש זה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי בלא שלמי מהמשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי האתר לגבי הביטול האמור.
האתר שומר לעצמו הזכות לשנות או להפסיק את מתן שירותיו, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש, ובין אם לאו, בלא שתהא לו כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות האמור.

סיום ההתקשרות והגבלת גישה.
האתר שומר לעצמו את הזכות לסיים בכל רגע נתון על פי החלטתו השרירותית את הגישה של משתמש
לשירותים כלשהם של האתר בכל זמן שהוא וללא כל הודעה מוקדמת.
האתר שומר לעצמו את הזכות להקפיא ו\או להפסיק כל גישה שהיא לשירותי האתר בשל חוסר פעילות (המוגדר באמצעות היעדר התחברות לשירות כל שהוא של האתר למשך זמן מסוים שייקבע באופן שרירותי ע"י האתר). עם הקפאת ו\או ביטול השירות זכות המשתמש להשתמש בשירותי האתר מופסקים באופן מיידי.

דרך צלחה

כל הזכויות שמורות ל"אתר דרך" אתר ללימודי תאוריה 2010

לימודי תאוריה - מערכת ללימוד תאוריה

 
Created by RightClick